Zde může být vaše reklama.

Statistici: Olomoucku ubývá obyvatel a vylidňuje se Jesenicko

Statistici: Olomoucku ubývá obyvatel a vylidňuje se Jesenicko

02. 11. 2015 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Další znepokojivá data přinesl v polovině září Statistický úřad. Jeho zpráva potvrdila několik podobných z předchozích let: Olomoucký kraj se pomalu vylidňuje, a nejvíce to pociťují severní oblasti kraje. Ani v ostatních trendech na tom nejsme o moc lépe.

Přirozený přírůstek (tj. rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými) dosáhl v přirozené měny obyvatelstva lze označit dlouhodobě nízkou porodnost. V celém kraji se živě narodilo 6 400 dětí (meziročně o 1,2 % více), naproti tomu 6 461 osob narozených nad zemřelými zaznamenal pouze okres Olomouc. Jeho kladný narozených… uplynulém roce záporné hodnoty 61 osob. Za hlavní příčinu záporné zemřelo (meziročně o 5,4 % méně). Převahu živě přirozený přírůstek vytvořil šestileté maximum. Opačný děj ve zbývajících okresech Šumperk, Prostějov, Přerov a Jeseník. Během let 2010-2014 Posledním rokem s převahou živě narozených nad zemřelými zůstává v Olomouckém kraji rok 2010. nastal dosáhl přirozený úbytek Olomouckého kraje 1 041 osob.

 

Jesenicko se vylidňuje

Z pohledu nižších územních jednotek došlo k úbytku populace ve čtyřech z pěti okresů Olomouckého kraje. O relativně nejvíce obyvatel přišel okres Jeseník následovaný okresy Šumperk, Přerov a Prostějov. V relativním vyjádření ubylo z 1 000 obyvatel okresu Jeseník 8,2 osoby. Po okrese Karviná se jednalo o druhou nejvyšší hodnotu mezi všemi okresy ČR. V Olomouckém kraji meziročně vyššího počtu obyvatel dosáhl pouze největší okres Olomouc. Loňské výsledky tímto potvrdily dlouhodobý vývoj, v rámci populačním růstem. kterého je Olomouc jediným okresem v kraji se stabilním populačním růstem.

 

Více lidí umírá, než se rodí. Dlouhodobě

Meziročně vyššího počtu živě narozených dětí se Olomoucký kraj dočkal v souladu s republikovým trendem. Hrubá míra porodnosti meziročně vzrostla na 10,1 živě narozených na 1 000 obyvatel středního stavu a po tříleté odmlce se vrátila zpět nad desetipromilní hranici. Nedávná vlna zvýšené porodnosti, zapříčiněná početně silnou generací ze 70. let minulého století spolu s posunem mateřství do pozdějšího věku, prošla svým vrcholem v letech 2007-2010. Zatímco hrubá míra porodnosti se meziročně zvýšila, hrubá míra úmrtnosti se naopak snížila. V roce 2014 dosáhla úrovně 10,2 zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. Za posledních 25 let byly maximální hodnoty porodnosti i úmrtnosti zaznamenány v roce 1991, kdy hrubá míra porodnosti dosáhla 12,8 ‰ a hrubá míra úmrtnosti 11,9 ‰. Nejnižší porodnosti bylo od roku 1991 dosaženo v roce 2000 (8,6 ‰), nejnižší úmrtnosti v roce 2006 (9,8 ‰). Z celkového počtu 6 400 živě narozených dětí bylo 3 303 chlapců (51,6 %). Nejvíce dětí bylo prvorozených (47,7 %) a druhorozených (36,1 %). Průměrný věk prvorodiček se mírně zvýšil a činil 28,4 let. Také v loňském roce pokračoval trend rostoucího podílu dětí narozených mimo manželství. Jestliže v roce 1994 se mimo manželské svazky narodilo 12,2 % dětí, tak o 10 let později jejich podíl vzrostl na 30,1 % a v roce 2014 na 47,8 %. Podíl dětí narozených mimo manželství se v celém kraji meziročně zvýšil o 2,1 procentního bodu.

 

Nejvíce alarmující fakta: Snižuje se počet osob v produktivním věku

Změnou věkového rozložení krajské populace došlo k navýšení počtu dětí a seniorů při současném snížení počtu osob v produktivním věku. Průměrný věk obyvatele Olomouckého kraje opět vzrostl, a to na 42,0 let. Průměrný věk mužů dosáhl na konci loňského roku 40,4 let, průměrný věk žen 43,5 let. Ke konci roku 2014 žilo v kraji 94,9 tis. dětí (0-14 let) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel vzrostl na 14,9 %. V produktivním věku (15- 64 let) se na konci loňského roku nacházelo 424,9 tis. osob (66,8 %), tj. o 4,9 tis. méně než v roce 2013. Tradičního nárůstu se dočkal počet osob v postproduktivním věku. Na konci roku 2014 žilo v kraji 115,9 tis. seniorů, tj. o 3,4 tis. více než v roce předešlém. Podíl obyvatel ve věku 65 a více let tímto překročil hranici 18,2 %.

 

V kraji žije víc seniorů, než dětí. Dlouhodobě

Již od roku 2006 žije v Olomouckém kraji více seniorů než dětí. Ukazatel indexu stáří, definovaný jako podíl obyvatel ve věku 65 let a starších na 100 dětí ve věku 0-14 let, se dočkal dalšího meziročního zvýšení. Na konci loňského roku připadalo na 100 dětí celkem 122 seniorů. Naděje dožití se u vloni narozených chlapců zvýšila na 74,9 let a u dívek na 81,9 let.

 

Střední hodnota mzdy v kraji: jen 21 000 korun

Podle loňských výsledků strukturální statistiky mezd činila průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců Olomouckého kraje 24 175 Kč. Od roku 2011 výsledky výběrově pokrývají celou zaměstnaneckou populaci. Z pohledu struktury průměrné hrubé měsíční mzdy tvořila základní složka 68,8 %, prémie a odměny 13,2 % a náhrady mzdy 10,9 %. K věrohodnějšímu posouzení mzdové úrovně slouží medián neboli střední hodnota. Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v kraji činil v uplynulém roce 21 919 Kč. Vpřípadě mužů dosáhl mzdový medián hladiny 23 374 Kč, v případě žen 19 615 Kč. Zatímco muži v Olomouckém kraji měli vyšší mzdový medián než muži v kraji Pardubickém, Jihočeském a Karlovarském, medián mezd žen v Olomouckém kraji převyšoval medián mezd v kraji Pardubickém, Jihočeském, Ústeckém, Vysočina, Karlovarském a Zlínském.

 

S využitím zdroje: „Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje v roce 2014“

-ms-

Další články