Reakce radnice na článek o zahrádkářích: Argumenty Magistrátu a odpověď šéfredaktora

Reakce radnice na článek o zahrádkářích: Argumenty Magistrátu a odpověď šéfredaktora

08. 10. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Celou řadu reakcí vzbudila série článků publikovaná v Hanáckém Večerníku v průběhu několika posledních týdnů na téma protipovodňová opatření, jejich IV. etapa a spor zahrádkářů s radnicí o zachování jejich kolonie v místě plánovaných prací. Na poslední článek, zveřejněný v tištěném Hanáckém Večerníku dne 29. září 2017, reagovala mimo jiné mluvčí olomouckého Magistrátu Štědrá.

luneta banner

Původní text, o kterém je řeč, můžete najít v archivu Hanáckého Večerníku zde. Protože jako redakce se závěry olomouckého Magistrátu nesouhlasíme, publikujeme zde reakci radniční mluvčí i odpověď šéfredaktora Vlastimila Blaťáka v plném znění a bez redakčních úprav.

Reakce mluvčí olomouckého Magistrátu Radky Štědré ze dne 6.10.2017

Hezký den,

dovolte nám, zareagovat na článek Zahrádkáři: Protipovodňové úpravy byly účelově změněny, poškozuje nás to!, který byl uveřejněn v Hanáckém večerníku, viz příloha mailu.

Běžně se k novinovým textům nevyjadřujeme, ovšem koncentrace nepřesností a polopravd, které obsahuje tento text, nás nutí ostře se ohradit. Pokud byste měl zájem dozvědět se, jaká jsou skutečně fakta v celé záležitosti, neváhejte se obrátit na oddělení mediální komunikace Magistrátu města Olomouce nebo samozřejmě na investora celé akce, tedy státní podnik Povodí Moravy, s.p..  Na následujících řádcích najdete stručný výčet nepravdivých tvrzení.

-         Čtvrtá etapa nepředbíhá druhou, II. B etapa začala 2. 10. 2017 kácením stromů a dalšími přípravnými pracemi. Kromě toho je číslování etap je pouze orientační pomůcka, určená čistě pro interní pracovní účely, nejde nutně o na sebe navazující pořadí. Kromě toho protipovodňová opatření budou svůj účel plnit teprve jako celek.

-         Žádný „původní plán“ nepřestal platit.

-         Protipovodňové úpravy se budou provádět na levém i pravém břehu řeky Moravy, jedno bez druhého nemá smysl, projekt je třeba realizovat jako celek kvůli účinnosti opatření.

-         „Zahrádkářům hrozí okamžitá výpověď“ či „výpověď už zahrádkáři…dostali“ – ani jedno z těchto (mimochodem protichůdných) tvrzení není pravdivé, okamžitá výpověď nikomu nehrozí, ani výpověď nedostali. Pokud jde o další vývoj situace, Rada města Olomouce preferuje ukončení smluvního vztahu dohodou.

-         Aniž by „dostali náhradní lokalitu“ - není pravda. Jednak na „dostání“ náhradní lokality z nájemní smlouvy neplyne nikomu žádný nárok, přesto však město intenzivně jedná o vykoupení a scelení pozemků, na nichž by vznikla nová zahrádkářská kolonie v lokalitě Andělská. Zastupitelstvo města již schvalovalo výkup pozemků i změnu územního plánu.

-         „V nejbližších dnech by měl vypracován protinávrh…“, “…kromě věcné stránky návrhu, kterou dotčení OBYVATELÉ považují za kvalitnější“… Kdo vypracovává protinávrh? Jaké obyvatele má autor textu na mysli? V zahrádkářské kolonii jsou obyvatelé? Nebo myslí obyvatele blízké městské čtvrti, kteří jsou v případě neprovedení IV. etapy protipovodňových opatření nejvíce ohroženi případnou povodní? A co považují „obyvatelé“ kolonie za kvalitnější, když onen protinávrh teprve údajně vznikne?

-         „doufají v to, že projednávání o několik týdnů zpozdí celou akci“. K čemu několik týdnů???  Pohybujeme se v horizontu let.

-        „Plán na její urychlené zrušení vznikl letos..“ - není pravda. O nutnosti ukončit činnost zahrádkářů jak v případě II. A etapy tak i III. a IV. etapy hovoříme od roku 2002, kdy jednotlivé etapy PPO dostaly svá označení, a kdy došlo ke změně územního plánu. V ní byla definována dočasnost zahrádkářské kolonie jako celku.

Předem děkuji za zohlednění údajů.

S pozdravem Mgr. Radka Štědrá

 

Odpověď šéfredaktora Vlastimila Blaťáka ze dne 7.10.2017

Vážená paní Štědrá,

děkuji Vám za Vaši reakci na článek o protipovodňových opatřeních čtvrté etapy. Musím ale s Vaším stanoviskem nesouhlasit ve všech bodech. Leč popořádku:

Tvrdíte, že číselné pořadí jednotlivých etap protipovodňových opatření není jejich nutné pořadí při realizaci, nýbrž pouhé numerické označení. Dovoluji si s tím nesouhlasit. Zaznamenal jsem, že tento argument zazněl na srpnovém Zastupitelstvu, je ale lichý. Je to jen zpětná racionalizace změny pořadí prací tvůrců protipovodňových opatření. A je naprosto na místě zamezit tomu, aby tato nová interpretace olomoucké radnice vůbec dostala šanci jakkoli zapustit kořeny ve veřejném mínění, protože jde o (snad neúmyslnou) manipulaci.

Jistě – protipovodňová opatření začnou dávat smysl až jako celek, nicméně v tomto případě jde spíše o to, že je nutno do určitého data vyčerpat evropské dotace, zatímco druhá etapa k podivu všech stále není připravena – proto se nyní urychleně přistupuje k realizaci etapy čtvrté, aby se stihlo takzvaně „vyčerpat“. Nešlo by o to, i priority se mohou v průběhu let a desetiletí měnit, a nenacházel bych na tom nic špatného. Spíše jde o skutečnost, že s vynechanou druhou etapou, ale s realizovanou čtvrtou, nutně dojde v případě větší vody k vylití Moravy zpátky do města, a tudíž je tento postup naprosto nesmyslný. Pokud by kdokoliv z radních nebo zastupitelů měl zájem, a pokud by se nám třeba podařilo zapůjčit si topografický model města například v Pevnosti poznání, zrealizoval bych Vám cvičně celou čtvrtou etapu, a po napuštění přibližně dvou litrů vody do modelu by bylo naprosto jasné, co se stane.

Původní plán zřejmě platit přestal, a na této formulaci trvám. Přestal platit potichu, mlčky. Za prvé, na webu města z nějakého důvodu původní plán nadále je – v sekci Protipovodňová opatření je k dispozici „přehled etap“, který počítá s realizací etapy II. B v termínu let 2016 – 2019, zatímco etapa IV je nadále uváděna pouze ve fázi investičního záměru – a cituji – má to být úprava levobřežní hráze od železnice Olomouc – Nezamyslice dolů po proudu. Hráz ochrání dolní část Nových Sadů, čistírnu odpadních vod a obec Nemilany.“ Informace jsou dostupné na adrese http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/prehled-etap.

Za druhé, taktéž veškeré dokumenty Povodní Moravy, včetně původních mapových podkladů, hovoří v chystané čtvrté etapě stejně tak výhradně o úpravách pouze levého břehu řeky. O jakékoli práci na pravém břehu nepadlo od roku 1997 ani slovo, až nyní. Promiňte – je možné, že se mýlím já – ale mohu se dotázat, jak rozumíte Vy osobně informacím, které město na svém webu uvádí? V principu jsou dvě možnosti – buď mám pravdu a na pravém břehu žádná stavba probíhat nebude a nesmí, anebo nebyly zveřejněny všechny informace, což by byl pro olomouckou radnici dosti zásadní problém.

K celé věci s eventuální úpravou pravého břehu dodám ještě jednu věc: terénní úprava, která má v místě vzniknout, je zcela nesmyslná, pokud se současně nezvýší přibližně o metr železniční most. Jako občana i jako žurnalistu by mne zajímalo – a berte to, prosím, jako dotaz pro mluvčí radnice – jaké konkrétní kroky podniká Magistrát, anebo Povodí Moravy v této věci. Podotýkám, že zvýšení železničního mostu předpokládá dlouhou a nákladnou úpravu trati v délce asi dva až tři kilometry na obě strany, a tím pádem tak jako tak termín „čerpání“ neklapne.

Pokud jde o výpověď zahrádkářům, v tištěném Večerníku jsem otiskl nepřesnou informaci, za což se omlouvám Vám, tak jako jsem se již omluvil jim. Na webu jsem pak všechno uvedl ve správném znění. Náhradní lokalita Andělská nicméně nevyhovuje zahrádkářům v žádném ohledu. Už jenom z tohoto plánu je zřejmé, že jeho tvůrce zřejmě nikdy s žádným zahrádkářem nemluvil, a věc vyřešil od stolu, případně pouze po poradě s Územním plánem (který nejen v této věci katastrofálně selhává). Argumenty zahrádkářů znám, jsou ale jejich, ne moje, a bude lépe, když budete otázku adresovat jim.

Osobně jsem i tak názoru, že jakákoli – i budoucí – výpověď je nesmyslná, protože existence zahrádek nijak neomezuje protipovodňová opatření. Stoletá voda maximálně odnese několik menších zahradních domečků a zúrodní tento unikátní přírodní biotop, ale strašení veřejnosti tím, že ploty a drobné stavby v místě ucpou koryto a proto musejí být an bloc odstraněny, je falešné – a veřejnost je třeba na to upozorňovat.

Co se týče protinávrhu samotných zahrádkářů, oni jej určitě nebudou psát sami, ale tvoří jej ve spolupráci s odborníky. S Vaším dovolením budu považovat za kvalitnější ten návrh, který sám uznám za vhodné. Jestliže jsou ale ve svých návrzích schopni zapracovat takové „drobnosti“, jako železniční most, pak návrh jednoznačně kvalitnější bude.

Závěrem mi dovolte osobní doušku: považuji za naprosto příšerné, pokud jakákoli veřejná stavba, včetně potřebné protipovodňové stavby, vzniká v podstatě neveřejně a výhradně v plánech politiků a úředníků, zde například příslušného povodí. Naopak považuji za normální postup takový, že primárními „autory“ takové stavby jsou samotní občané, kteří v místě žijí, kteří dokáží sami nejlépe pojmenovat problémy a potřeby místní lokality, kterou obývají, a kterou důvěrně znají. Všichni víme, že komise městských částí v tomto smyslu existují pouze formálně. Politiky a úředníky pak tito občané použijí pouze jako své prodloužené ruce při realizaci – zkrátka, iniciativa k realizaci veřejných věcí musí vždy a zásadně vycházet zdola, a nikdy ne naopak. V Olomouci (nejen) je tato zásada, klíčová pro demokracii, neustále opomíjena – tu ve věcech banálních, tu ve zcela zásadních. Opět a znovu jsme svědky toho, kterak má veřejná moc tendenci něco ve veřejném zájmu sama „rozhodnout“ a občany pak s tímto pouze seznámit. Že se v tomto případě jedná o důležitou stavbu v rámci protipovodňové ochrany města není důvod k tomu, aby hlas občanů nezazněl jako bezpodmínečně první.

Jsem si vědom toho, že tento můj názor je v mnohém radikální, a rozhodně nevyjadřuje postoj samotných zahrádkářů, nýbrž jen můj. Při jeho důsledném naplnění by ale ke kontroverzi, která IV. etapu nyní provází, nikdy nedošlo. Zahrádkáři tak nutně získávají pocit, že bylo rozhodnuto bez nich, na jejich úkor, aniž by však likvidace tohoto biotopu jakkoli ochránila Olomouc před velkou vodou – to především.

Taktéž trvám na tom, že plán čtvrté etapy byl dodatečně upraven, zřejmě aby se termínově vešel do dotačního titulu, a byl proto upraven nanejvýš nekvalitně a zbrkle.

Mým bytostným zájmem jako občana Olomouce je, aby se čtvrtá etapa v podobě, která je nyní městem a Povodním Moravy prezentována, raději nikdy nerealizovala, a bezpochyby využiji všech mi dostupných mechanismů, abych se spolu se zahrádkáři pokusil její realizaci zcela zabránit. Titul, který vydávám, a jehož vydávání si platím sám z komerční inzerce, si k tomuto beru k dispozici.

S pozdravem Vlastimil Blaťák

 

0 komentářů

Další články