Dnes:14°C

Zítra:7°C

Pátek 26.2. Dorota
Menu

Město rádi podnikatelům, jak získat příspěvek na nájemné

Město rádi podnikatelům, jak získat příspěvek na nájemné

foto: Olomouc.eu

08. 11. 2020 - 08:59

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) zveřejnilo 16. října Výzvu 2 k dotačnímu programu COVID – Nájemné. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 2“. Jak mají postupovat nájemci prostor, které jsou ve vlastnictví města Olomouce. Přinášíme návod pro získání čestného prohlášení statutárním městem Olomouc (dále jen „SMOl“) jako pronajímatelem.

Obecné informace k programu COVID- Nájemné Výzva 2

Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu. Žádosti je možné podávat od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Bližší informace k programu COVID – Nájemné Výzva 2 naleznete na stránkách MPO.

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 2“. Toto je postup, jak získat potvrzení v případě, že pronajímatelem je město, respektive Správa nemovitostí Olomouc.

A) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl zastoupeném společností Správa nemovitostí Olomouc a.s. (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. nejpozději do 18. 1. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. -„ts3getc“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@sno.cz (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené zaručeným elektronickým podpisem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.

B) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce nejpozději do 18. 1. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky SMOl - „kazbzri“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-podatelny - podatelna@olomouc.eu (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené zaručeným elektronickým podpisem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.

Případné žádosti o prominutí části nájemného hrazeného nájemci provozoven, které jsou umístěny v budovách statutárního města Olomouce a kterým bylo na základě přijatých opatření vlády ČR zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, budou shromažďovány odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce. Po skončení nouzového stavu budou žádosti předloženy k rozhodnutí orgánům města.

Další články