Zde může být vaše reklama.

Nové olomoucké vyhlášky: čistota ve městě

Nové olomoucké vyhlášky: čistota ve městě

foto: Pixabay

05. 09. 2020 - 09:00

Od poloviny července začaly v Olomouci platit tři nové vyhlášky. Jedna se týká čistoty ulic a veřejného prostranství, druhá upravuje bivakování a táboření a třetí mění pravidla pro volný pohyb psů. V třídílném seriálu vám postupně představíme všechny tři vyhlášky a vysvětlíme vám, jaké jsou jejich dopady pro běžného občana.

Dnes si posvítíme na vyhlášku č. 5/2020, která upravuje udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Řeší také ochranu veřejné zeleně a užívání zařízení pro potřeby veřejnosti.

Cílem nové vyhlášky je zabránit ničení a znečišťování veřejných prostor a majetku a vytvářet příjemné prostředí pro život.

Do veřejného prostoru jsou zahrnuta náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení všem lidem. Vyhláška tedy omezuje chování i na místech, které přímo nepatří městu, ale není na ně omezen přístup.

Podle vyhlášky mají lidé povinnost počínat si tak, aby nedošlo ke znečištění veřejného prostranství. Pokud k tomu přesto dojde, musí být nepořádek neprodleně odstraněn. Totéž platí o výkalech zvířete (nejčastěji psa), které musí být ihned uklizeny. Tato povinnost se netýká pouze majitelů, ale i těch, kteří psa například jen hlídají.

Vyhláška přímo zakazuje odhazování smetí, do kterého jsou zahrnuty i obaly od pyrotechniky. Takže po silvestrovském veselí bude nutné uklidit místa, kde byl odpalován ohňostroj. Výrazný dopad na život obyvatel pravděpodobně bude mít také výslovné zakázání odhazování nedopalků cigaret.

Mimo jiné je zakázáno také plivání, odhazování zbytků jídla, nebo vykonávat na veřejném prostranství osobní potřebu. Nově vyhláška zakazuje nechávat na veřejných místech krmivo pro zvířata a krmit ptactvo. Výjimku tvoří pouze krmítka, kam je možné sypat krmení, a krmení vodního ptactva. (Pozn. redakce: vodní ptactvo je vhodné krmit například hrachem, kukuřicí, nebo jinou zeleninou. Pečivo je pro ně nebezpečné.)

Vyhláška stanovuje kromě zákazů i povinnosti. Nově jsou provozovatelé stánků s jídlem a nápoji povinni v případě, že je u stánku vymezen venkovní prostor ke konzumaci, zajistit dostatečný počet odpadkových košů a jejich pravidelné vynášení. Provozovatelé jsou také zodpovědní za úklid daného prostoru.

Jestliže budete pořádat obchodní, sportovní, kulturní nebo jinou akci, jste od poloviny července povinni zajistit dostatečný počet košů a po akci uklidit.

V rámci ochrany zeleně vyhláška stanovuje, že je zakázáno vstupovat na květinové záhony a poškozovat trávníky, vjíždět na trávník nebo na něm parkovat, či jinak ničit zeleň. Jako její ničení je vyhodnoceno trhání větví, listí, kůry, květů nebo plodů či poškozování kořenů. 

Do zeleně není možné umisťovat reklamní plochy, je zakázáno přes trávník přejíždět na kole, bruslích, skateboardech apod. 

Vyhláška reaguje také na chování některých mladých lidí a zakazuje v zelení (tedy i v parcích) užívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky. V zeleni také není možné spát a nocovat. Grilovat a tábořit se smí pouze na místech, která jsou k tomu určená.

Vyhláška je poměrně obsáhlá, přesto není pro běžného člověka výrazně omezující. Základem je chovat se ke svému okolí ohleduplně a uklízet po sobě veškeré znečištění. Reálné omezení by lidé mohli zaznamenat pouze na konci roku, kdy po sobě musí uklidit obaly od pyrotechniky. A případně by některým mohlo vadit, že už není možné krmit holuby či jiná zvířata.

(Pozn. toto by mohlo být v nějakém barevně odlišeném boxu:)

Co je považováno za znečišťování

Jednání nebo opomenutí, v jehož důsledku dojde ke znečištění pevnou nebo tekutou látkou, nebo jinou věcí, která může narušit účel užívání veřejného prostranství nebo jeho vzhled.
 

Čím se rozumí zařízení

Jsou to věci, které slouží potřebám veřejnosti. Například lavičky, zábradlí, odpadkové koše, nádoby na domovní odpad, stojany s koši a sáčky, označníky ulic, informační označníky, zastávky veřejné dopravy, dopravní značení a zřízení, veřejné osvětlení, stojany na kola, umělé vodní nádrže, pítka, sloupy veřejného osvětlení, parkovací automaty, dětská hřiště a pískoviště, sportovní plochy a zařízení včetně vybavení, výlepové plochy, altány a pergoly

Další články