Čtvrtek 30.11. Ondřej
Menu

KLIDNĚJŠÍ CENTRUM MĚSTA? Problematická ubytovna v Riegrově ulici skončí

Problematická ubytovna v Riegrově ulici skončí
Dům v Riegrově ulici už léta slouží jako ubytovna, což přináší občas i problémy

foto: mapy.cz

09. 08. 2023 - 14:16

Konec letošního srpna znamená ukončení provozu ubytovny v centru Olomouce. Vlastník budovy v Riegrově ulici, v jejíž podstatné části jiný subjekt provozuje i ubytovnu, oznámil ukončení provozu. Dům projde velkou rekonstrukcí a nově bude mít jiný účel. Vedení města předpokládá, že změna přinese výrazné zklidnění situace.

Vlastník budovy na adrese Riegrova 14–16 se rozhodl k 31. srpnu 2023 ukončit s provozovatelem ubytovny smluvní vztah a ubytovna bude k témuž datu úplně uzavřena. „Záměrem, který majitel deklaroval na našich společných jednáních, je začít celý objekt zrekonstruovat. V budoucnu zde mají vzniknout komerční prostory a ubytování pro studenty,“ oznámila náměstkyně primátora pro sociální oblast Kateřina Dobrozemská. 

Dlouhá vyjednávání

Situaci ohledně ubytovny přímo v historickém jádru Olomouce se radnice dlouhodobě věnovala a v mezích platné legislativy se ji snažila řešit. Vedení města bylo v kontaktu s provozovatelem ubytovny i vlastníkem objektu. Bez pozitivního přístupu majitele objektu by změna možná nebyla, radnice sama ubytovnu zrušit nemohla. 

S ubytovanými klienty po celou dobu provozu průběžně pracovali sociální pracovníci magistrátu i neziskových organizací, kteří ve městě poskytují sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením.

„Záměr rekonstruovat objekt na jiný účel deklaroval vlastník už loni, kdy došlo k výměně provozovatelů ubytovny. K rekonstrukci nakonec dojde až nyní a provoz ubytovny skončí, což samozřejmě velmi rádi kvitujeme, a to samozřejmě s předpokladem výrazného zlepšení situace v lokalitě. Kromě toho, že se další majitel příkladně postará o svou nemovitost v historickém centru, tak v tomto případě zároveň předejde i dalším potížím, které s sebou bohužel ubytovna v Riegrovce nesla a silně ji pociťovali poměrně dlouhou dobu sami Olomoučané,“ objasnil primátor Miroslav Žbánek.

Provoz privátní ubytovny se tak na základě dohody vlastníka objektu s jejím provozovatelem k poslednímu dni prázdnin uzavře. Ubytovaným uplynutím této doby nebo jiného ukončení smlouvy automaticky nevzniká nárok na zajištění náhradního bydlení ani dočasného přístřeší od provozovatele ubytovny, vlastníka objektu ani města. „Aby ovšem problémy s uzavřením ubytovny jakkoli neeskalovaly, věnuje se situaci naplno odbor sociálních věcí magistrátu. Díky maximálnímu úsilí a perfektnímu fungování našich sociálních pracovníků se už pro více než dvě třetiny ubytovaných podařilo najít náhradní bydlení. Sociální odbor magistrátu poskytuje samozřejmě také konzultace a poradenství v oblasti zajištění bydlení každému zájemci, který se na ně obrátí,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská. 

Nové bydlení pro klienty?

Veškeré negativní dopady uzavření ubytovny na její klienty tak město od samého počátku oznámení záměru vlastníka průběžně sleduje a snaží se je v rámci svých kompetencí eliminovat, a to i v součinnosti s vybranými poskytovateli sociálních služeb a koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Olomouckého kraje. „K dnešnímu dni se nám podařilo pomoci se zajištěním bydlení už 35 ubytovaným, s dalšími zhruba 50 se náhradní ubytování podaří dořešit snad v nejbližších dnech. Zbývá cca 50 ubytovaných, mezi kterými jsou i rodiny s 8 a více dětmi, takže pro ně je hledání jiného bydlení velmi problematické. Setkali jsme se také s tím, že někteří ubytovaní nabídky náhradního bydlení i odmítli,“ objasňuje situaci vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer.

Bydlení v privátních ubytovacích zařízeních, kam patřila i ubytovna v Riegrově ulici, spadá pod právní úpravu ubytování neboli přechodného nájmu podle občanského zákoníku. Jde o úplatné poskytování dočasného bydlení, zpravidla na dobu určitou, a nikdo nemá povinnost zajistit náhradní bydlení. „Je to v podstatě podobné jako u ubytování v hotelu,“ uzavírá vedoucí Michal Majer.

Další články