Zde může být vaše reklama.

První rok vlády koalice: Které sliby radnice plní a které ne

První rok vlády koalice: Které sliby radnice plní a které ne

07. 10. 2015 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Olomouc naštěstí nepatří mězi města, v nichž se voliči jednou za čtyři roky dostaví k urnám, aby pak celé volební období zapomínali na vyřčené volební sliby, a nechali politiky volně konat, co se jim zlíbí. Současná radniční koalice existuje přesně rok, a na sociálních sítích se stále častěji objevuje otázka: Plní radnice to, co slíbila v předvolebních programech a ve svém Programovém prohlášení?

Bilance prvního roku – konkrétní body podle „plnění“

SPLĚNO NA 100%

nic

SPLĚNO ČÁSTEČNĚ

Chceme přehledný rozklikávací rozpočet.
Zabezpečíme on-line přenosy z jednání zastupitelstva města.
Zavedeme „dny otevřených dveří“ na radnici.
Zavedeme bezplatnou přepravu seniorů nad 70 let a zvýhodněné roční časové jízdenky.
Budeme pokračovat v modernizaci základních škol.
Zlepšíme stravování v mateřských a základních školách
Budeme podporovat jednotky Sborů dobrovolných hasičů.
Obnovíme a vybudujeme moderní a bezpečné přechody pro chodce.
Podpoříme aktivity vysokých škol a podnikatelů v oblasti inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe.
Zaměříme se na obnovu rozária a pietních míst.
Budeme pokračovat v úspěšném projektu Bezbariérová Olomouc.
Rozšíříme možnosti nakládání s odpady s důrazem na podmínky pro třídění.
Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími subjekty podpoříme projekty oživení městských parků.
Ve spolupráci s komisemi městských částí doplníme zeleň do vybraných lokalit města.
Přijmeme opatření ke snížení znečištění ovzduší.
Podpoříme možnost venkovního posezení i v zimním období.
Prohloubíme spolupráci vedení města s komisemi městských částí.
Zpracujeme koncepci sociálního bydlení.
Na školách podpoříme výchovu k uplatnitelnosti na trhu práce, kurzy finanční a právní gramotnosti a kurzy kybernetické bezpečnosti dětí.

NEOVĚŘITELNÉ

Budeme odpovědně hospodařit, zaměříme se na zajištění každodenních potřeb života občanů.
Naší prioritou je účelné využití dotací pro rozvoj města.
Zaměříme se na intenzivní přípravu na nové plánovací období Evropské unie.
Rozšíříme podporu mateřských škol zřizovaných městem i ostatními subjekty.
Posílíme spolupráci s olomouckými vysokými školami.
Zintenzivníme spolupráci Městské policie Olomouc s Policií České republiky a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému.
Zlepšíme komunikaci mezi samosprávou a podnikateli
Podpoříme spolupráci magistrátu a městských společností s úřadem práce v oblasti zaměstnanosti.
Podpoříme a budeme iniciovat koncepční a urbanisticky hodnotné změny územního plánu s důrazem na potřeby města.
Zasadíme se o zkvalitnění veřejného prostoru v centru, na sídlištích i v okrajových částech města.
Zaměříme se na rozvoj prorodinné politiky města.
Podpoříme ekologické formy dopravy.
Podpoříme projekty propagující Olomouc jako unikátní pevnostní město s hodnotnými památkami.
Budeme podporovat společenské a kulturní akce v jednotlivých městských částech.

ZAVÁDĚJÍCÍ

Zasadíme se o rekonstrukci stávajících tramvajových tratí v centru města.
Zlepšíme podmínky pro parkování v centru i v okrajových částech města.
Zajistíme pravidelnou rozpočtovou podporu opatřením na posílení bezpečnosti cyklistů i pěších a budování nových cyklostezek.
Zpracujeme plán udržitelné městské mobility.
Zajistíme pravidelnou a efektivní grantovou podporu organizacím působícím v oblastech sportu, kultury, volného času dětí a mládeže i dobrovolným hasičům.
Budeme rozvíjet tradici Vánočních trhů, Svátků města, Dnů evropského dědictví, Olomouckého půlmaratónu a dalších úspěšných aktivit.
Soustředíme se na podporu projektů v oblasti prevence kriminality a právně-bezpečnostní ochrany občanů.
Naší prioritou je podpora rozvoje podnikatelských zón.
V rámci strategie ITI vytvoříme podmínky pro čerpání dotací ke zvýšení konkurenceschopnosti firem olomouckého regionu.
Zachováme podporu ekologické výchovy a činnosti Centra ekologických aktivit Sluňákov.
Zasadíme se o rozvoj kongresové turistiky a výstavnické činnosti.
Budeme podporovat rozvoj církevní turistiky.

LZE OČEKÁVAT DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Provedeme audit majetku města. (Slíbil Filip Žáček po nástupu do funkce 14. 9. 2015)
Ve spolupráci s poslanci a senátory budeme usilovat o posílení daňových příjmů města.
Zachováme odpovídající podporu Moravskému divadlu, Moravské filharmonii, Knihovně města Olomouce a ZOO Olomouc.
Prosadíme redukci počtu heren a regulaci hazardu.
Ve spolupráci s Povodím Moravy dokončíme protipovodňová opatření v centru města s důrazem na začlenění řeky do jeho života.
Připravíme návrhy protipovodňových úprav v okrajových částech města.
Podpoříme činnost klubů seniorů a sociálně-právní pomoc seniorům.
Zpřístupníme školní hřiště veřejnosti a vybudujeme další dětská hřiště i venkovní sportoviště pro dospělé (workout parky).

NESPLNĚNO

Zajistíme transparentní zveřejňování smluv.
Budeme organizovat veřejné diskuse ke klíčovým tématům života města.
Vyvineme tlak na realizaci východního obchvatu města.
Prodloužíme tramvajovou trať na Nové Sady a do Slavonína.
Podpoříme nezbytnou opravu zimního stadionu.
Ustavíme funkci ombudsmana pro seniory.
Zpracujeme analýzu zdravotních rizik na území Olomouce a budeme spolupracovat s Univerzitou Palackého a dalšími subjekty na preventivních zdravotních programech.
S využitím Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce nastavíme základní síť sociálních služeb pro efektivní a transparentní financování formou grantů.
Zavedeme WiFi zdarma na Horním náměstí.
Zaměříme se na komunikaci mezi občany a zástupci samosprávy s využitím moderních informačních technologií.
Posílíme roli komisí městských částí.

Další články