Zde může být vaše reklama.

NEBEZPEČNÝ PROBLÉM Kontrola železničních přejezdů ukázala, že řidiči příliš riskují

Kontrola železničních přejezdů ukázala, že řidiči příliš riskují

foto: Policie ČR

07. 05. 2023 - 14:12

Kontrolu chování řidičů na železničních přejezdech provedla policie v pátek 5. května. Na území celého kraje policisté kontrolovali respektování dopravního značení na železničních přejezdech a další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s železničním přejezdem. Ukázalo se, že rostoucí počet bouraček na přejezdech není náhodný - chování mnoha řidičů je totiž velmi riskantní.

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.

Jen za loňský rok 2022 bylo v Olomouckém kraji 18 mimořádných událostí na železničním přejezdu, z toho srážku 3 lidé nepřežili.

A co se na železničním přejezdu nesmí?

Nesmí se předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním se nesmí zastavit a stát. Nesmí se užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu stanoví v § 28 a § 29 základní pravidla vzhledem k železničnímu přejezdu:

Bezpečné přejetí přejezdu: Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Řazení vozidel: Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Rychlost: Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Porucha vozidla: Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Rozhledové poměry: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

 

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:

  1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
  3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
  4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
  6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

Sankce

V rozporu s § 29 odst.1 zákona .č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, je policista oprávněn uložit v příkazním řízení pokutu do 2500 korun. Ve správním řízení až 5000 korun. Za přestupek je uloženo 7 bodů. Kdo tento přestupek spáchá v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, bude mu uložen zákaz řízení až na 6 měsíců.

Další články