Zde může být vaše reklama.

Dana Bernardová: Přínos malých firem regionu je neoprávněně přehlížen

Dana Bernardová: Přínos malých firem regionu je neoprávněně přehlížen

15. 05. 2015 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V posledních letech často slýcháme v souvislosti s velkými firmami zmínky o tzv. společenské odpovědnosti v podnikání, známé též pod anglickou zkratkou CSR. Tento pojem vysvětluje Dana Bernardová z Moravské vysoké školy Olomouc jako dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají, a to mimo povinnosti, které jim ukládá zákon. Podporují či realizují projekty zaměřené na vzdělávání, kulturu, sport, ochranu životního prostředí a humanitární pomoc.

Jak vnímají odpovědné podnikání samotné firmy u nás?

Názory českých podnikatelů a představitelů firem na odpovědné podnikání se různí. Někteří jej považují za nástroj PR velkých firem, jiní koncept CSR přijímají jako výzvu ke zlepšení firemní kultury a posílení postavení v současném kon-kurenčním prostředí. Jsou i podnikatelé, jež se podivují, proč se v dnešní době potřebujeme bavit o něčem tak přirozeném a neoddělitel-ném od hodnot každého člověka. Velké firmy mají řadu možností, jak mohou své projekty medializovat a vytvářet si u veřejnosti pozitivní image.

O CSR projektech mikro, malých a středních podniků není slyšet. Je to proto, že se malé firmy společensky od povědnýmaktivitám nevěnují?

Na tuto otázku se pokusila odpovědět Moravská vysoká škola Olomouc ve svém nedávném průzkumu mezi mikro, malými a středními podniky (MMSP) v Olomouckém kraji. Ukázalo se, že i když většina oslovených podniků koncept CSR nezná, neznamená to, že by se tyto firmy neangažovaly v odpovědném chování vůči společnosti. Jejich aktivity vycházejí z přirozené odpo-vědnosti a solidarity vůči komunitě, ve které působí. Z dotázaných 351 firem pouze 24 % zná koncept společenské odpovědnosti, nicméně naprostá většina (92%) z nich jej svými akti-vitami přirozeně naplňuje. A to včetně těch, které v anketě odpověděly, že podle jejich názoru se malé firmy společensky odpovědnými akcemi nemají zabývat.

Jakou roli hraje v těchto aktivitách firem současná ekonomická situace?

I přes tíživou finanční situaci investují olomoucké firmy do projektů CSR nemalé procento prostředků, které je nejčastěji mezi 1 % až 5 % ročního obratu. Tyto prostředky investují do podpory oblasti sportovních aktivit, a to skoro sedmdesát procent, do rozvoje vlastních zaměstnanců skoro šedesáti procenty či společenských a kulturních programů. A co je nesmírně důležité, jak potvrdila většina dotázaných, celých šestapadesát procent, tyto prostředky investované do společensky prospěšných aktivit zůstávají v rámci regionu.

Jaký je v regionu poměr malých a velkých firem?

Na 98 % firem v kraji jsou MMSP. Zaměstnávají nejen většinu zdejších firemních pracovníků, ale celkový přínos jejich CSR aktivit je pro Olomoucký kraj minimálně stejně významný, jako u velkých firem.

Moravská vysoká škola se ale výchově zodpovědných manažerů věnuje dlouhodobě.

Myšlenku odpovědného podnikání MVŠO podporuje nejen výzkumnou a vědeckou činností. Při výuce budoucích mladých podnikatelů a manažerů rozvíjí vlastní CSR aktivity a velkou pozornost věnuje studentským projektům. Již tři roky tak studenti Moravské vysoké školy v rámci svého studia realizují projekty společenské odpovědnosti, které nejprve sami navrhnou a ty nejlepší pak nabízejí k realizaci konkrétním firmám v kraji. Firmy, nejčastěji ty malé, se tak dostávají k již promyšleným společensky odpovědným aktivitám a vkládají do nich to, co je z je-jich strany možné – lidské zdroje, materiální pomoc, své vlastní vybavení.

Kolik takových projektů už bylo realizováno?

Za tři roky studenti realizovali již téměř sto projektů ve firmách a institucích na území celého Olomouckého kraje. Spojením práce studentů MVŠO s prostředky firem tak veřejnost v regio-nu získala několik dárcovských akcí a charitativních koncertů, například finanční a věcné dary dětským domovům, nadaci Malý Noe, handicapovaným občanům, nemocným dětem a podob-ně, úklidových akcí a oprav veřejných prostor či výsadby zeleně, zábavných akcí pro děti, ale například i odbornou ekonomickou konferenci. Projekty realizované v samotných podnicích se pak zaměřují především na ekonomické úspory, ekologii či akce pro zaměstnance.

Jak ale vyčíslit míru spokojenosti či štěstí? Počtem odpracovaných hodin? Úsporami v korunách?

Upřímně řečeno, nevím. Až se podaří hodnověrný ukazatel najít, ráda vám jej sdělím. V každém případě všechny nové projekty společenské odpovědnosti studentů oslovují další a další firmy. Studenti MVŠO tak šíří myšlenku společensky odpovědného podnikání, napomáhají dobrým skutkům a současně se učí vnímat společenskou odpovědnost jako přirozenou součást práce manažera, podnikatele i zaměstnance. A rozvoj kraje se bez malých firem neobejde. Zkušenosti z projektů i výsledků průzkumu jednoznačně poukazují na pozitivní přístup firem v Olomouckém kraji k CSR. Většina firem vnímá přirozeně jako svou povinnost reagovat nad rámec zákonů a předpisů na problémy ve svém nejbližším okolí. To je dobrá zpráva pro celý kraj. Na druhé straně se část veřejnosti, někteří politici a úředníci dívají na podnikatele s předsudky. Neuvědomují si, že především malé firmy, které dennodenně musí obstát v tvrdé konkurenci, jsou důležitým motorem růstu zaměstnanosti a prosperity regionu.

-vb-

Další články