Zde může být vaše reklama.

"Narušitelé" nočního klidu v roce 2017 riskují i zákaz pobytu

"Narušitelé" nočního klidu v roce 2017 riskují i zákaz pobytu

20. 12. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Olomoučtí zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na území města. Důvodem přijetí vyhlášky je tak jako i v jiných městech účinnost novely zákona o přestupcích, která od 1. října letošního roku přinesla změnu do možnosti obce regulovat dobu nočního klidu. Nově musí být mimo jiné všechny akce, které mají výjimku, například oslava Silvestra nebo Olomoucký půlmaraton, taxativně vyjmenovány.

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména tradiční slavnosti nebo akce celoměstského významu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk důvody vydání obecně závazné vyhlášky.

Podle novely přestupkového zákona, chtějí-li obce v některých dnech dobu nočního klidu „zrušit“ nebo zkrátit, mohou tak učinit pouze formou obecně závazné vyhlášky, kterou vydává zastupitelstvo. Výjimky, které v letech 2013-2016 mohla na základě předchozího znění zákona o přestupcích udělovat rada obce, byly ze zákona vypuštěny. V době, kdy doba nočního klidu není vymezena nebo je zkrácena, nemohou být rušivé projevy posuzovány jako přestupek proti veřejnému pořádku a to na celém území, k němuž se regulace vztahuje.

Za rušení nočního klidu pokuta, ale i vypovězení z města

Město Olomouc vydalo ohledně nové úpravy tiskovou zprávu, v níž zmiňuje i hrozící  sankce za porušení nočního klidu. Vyhláškou se přitom neomezuje samotné konání akcí. Akce mohou probíhat i ve dnech neuvedených ve vyhlášce a to i po 22. hodině, jen při nich nesmí docházet k rušení nočního klidu, tj. na základě stížností a podnětů musí být okolnosti rušení nočního klidu prošetřeny.

Pokud by ale noční klid rušen byl, hrozí "narušitelům" podle oznámení radnice v nejmírnějším případě napomenutí, v krajní situaci ale i zákaz pobytu. Prokazování rušení je ovšem složité stejně, jako před novou vyhláškou - konat lze de facto pouze na základě relevantního měření hygieniků. Pokud by naměřené hodnoty převyšovaly zákonné normy, které činí přes den 40 dB a v noci 30 dB (přičemž pro hluk z hudby, zpěvu a řeči jsou tyto hodnoty sníženy na 35 dB přes den a 25 dB v noci), může být rušiteli udělena pokuta až do 2.000.000,- Kč.

-vb-

Další články